PK500 - Peetermans Kurt

Kuilbergstraat 47
3511 Stokrooi-Kuringen

BE0892.249.946

info@pk500.be
0032(0)11/874 314
0032(0)478/501 715

1. Algemene voorwaarden

De elektronische webwinkel van PK500, met maatschappelijke zetel te Kuilbergstraat 47, 3511 Stokrooi-Kuringen te België, BTW-nr BE0892.249.946, biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.  Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het PK500-assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij PK500.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, behandelings- of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld type, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met PK500 (zie pt.12). PK500 is wat de juistheid, actualisatie of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  PK500 is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PK500.  PK500 is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

4. Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het PK500-assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van PK500.  

Zodra uw betaling door ons ontvangen is wordt uw bestelling verwerkt. Bestellingen worden dagelijks (van maandag t/m zaterdag) verwerkt. De gemiddelde levertijd bedraagt 2 tot 7 dagen naar gelang de producten op voorraad zijn.

De klant heeft de keuze tussen de volgden betaalwijzen:

  • Bij afhaling : cash of bancontact
  • Bij levering: per voorafgaande overschrijving, onder rembours of online-bankieren.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom  van PK500.  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf levering.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PK500 te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PK500 beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande, behoudt PK500 zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk gemeld worden, op straffe van verval van elk recht.

8. Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door of desgevallend levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden gekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met PK500 waarna de kant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan PK500.  Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.  Elektrische delen worden niet geruild of retour genomen.  Bij de eventuele zelfherstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie. De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.  Defecten die zich zouden manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9. Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:  de consument heeft het recht aan PK500 mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met PK500 en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan PK500, Kuilbergstraat 47, 3511 Stokrooi-Kuringen te België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (TNT, Taxipost, enz.) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval geruild worden:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
  • Artikelen die op maat van de klant gemaakt zijn;
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Indien pakketten die onder rembours verzonden zijn geweigerd worden, zullen de kosten in rekening worden gebracht.

10. Privacy

PK500 verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van PK500 toe te sturen.  Wil u ook informatie ontvangen via e-mail, geef dan ook uw e-mailadres door.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van PK500 bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat PK500 uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@pk500.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PK500 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
PK500 respecteert strikt de Belgische wet van 8/12/1992 mbt de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van beschikbare gegevens over u op http://www.pk500.be/eshop/login.php ter consultatie, wijziging of verwijdering.

PK500 maakt gebruik van cookies.  Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.  Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.  Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

PK500 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan u contact opnemen via info@pk500.be.

11. Aantasting geldigheid-niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door PK500 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Klantendienst

De PK500-klantendienst is bereikbaar op: 0032(0)11 87 43 14 of 0032(0)478 50 17 15, via e-mail op info@pk500.be of per post: Kuilbergstraat 47, 3511 Stokrooi-Kuringen (België).

13. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door ander voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PK500.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

14. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt en Tongeren bevoegd, en dit naar onze vrije keuze.